LUSi arenguhüppe ettevalmistus on sooritatud (01.04-30.06.2022, KÜSK)

„Meil on vaja omavahel arutada ja kokku leppida, milliseid muudatusi on eelseisvatel aastatel vaja LUSis teha – milline võiks olla LUSi arenguhüpe.

Arenguhüppe ettevalmistamiseks oleme koostanud projekti ning saanud KÜSKilt esialgse rahastuse. Projekti ideede tutvustamiseks ja ühiseks aruteluks on mul heameel paluda teid avakoosolekule“

                                                                                – Urmas Kõljalg, aprill 2022

Looduseuurijate Selts (LUS) on väärika ajalooga organisatsioon, mis on läbi erinevate ajastute kandnud oma põhiväärtusi ning ühendanud eri valdkondade teadlasi ja otsustajaid. Tänaste sündmustega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnaalased väljakutsed puudutavad vahetult ka meid. LUS on oma arengu ristteel – tuleb otsustada, millist rolli saab LUS edaspidi täita sarnaselt mõtlevate organisatsioonide ja üksikisikute võrgustikus.

LUSi Presiidium esitas 2022 a kevadel SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projektitaotluse „Looduseuurijate Seltsi arenguhüppe ettevalmistus“, mis sai KÜSKilt toetuse summas 4000 eurot. Projekti eesmärk oli kaasata üle 50% LUSi allüksuste juhtidest konsultatsiooniprotsessi ning koostada LUSi edasine tegevuskava.

8. aprillil toiminud avakoosolekul tutvustas LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu alanud projekti ning selle eesmärke ja ajakava. Nõuandeid ja kogemusi jagas LUSi areguekspert Riho Kuppart. Saalis viibinud 27 osalejat jagunesid loosi alusel väiksematesse töögruppidesse ning osalesid ajurünnakus teemadel „Miks on LUS olemas?“, „Milline on LUS 10 aasta pärast“ ja „LUSi SWOT analüüs“.

27. mail toimus LUSi strateegiapäev. Allüksuste esindajad kogunesid taas LUSi saali ning arutlesid koos Presiidiumi liikmete ja arengueksperdiga LUSi edasiste tegevuste üle. Tänu strateegiapäevale valmis LUSi prioriteetide googledoc küsimustik, mis saadeti LUSi listi kõigile liikmetele tutvumiseks ja vastamiseks.

Laekunud vastuste põhjal koostas Presiidiumi LUSi esmase tegevuskava, mida tutvustati 16. juuni üldkoosolekul. Tegevuskavaga tutvumiseks palume ühendust võtta secretarius@elus.ee  

Looduseuurijate Seltsi arenguhüppe ettevalmistust toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Allüksuste esindajad on kogunenud LUSi saali
LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu tutvustab algavat projekti
Sissejuhatusele järgneb vilgas mõttetöö väikestes gruppides

 

Lõpuks tutvustatakse arutelude tulemusi.