Juhtimine

Eesti Looduseuurijate Seltsi juhtimise organeiks on Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolek ja selle poolt valitud Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidium.

Eesti Looduseuurijate Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
Üldkoosolekuid kutsub kokku presiidium vastavalt vajadusele oma algatusel või revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 tegevliikmete nõudmisel. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosolekut.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt 1/20 Eesti Looduseuurijate Seltsi hääleõiguslikest liikmetest. Au- ja tegevliikmete valimisel kvooruminõuet ei rakendata.

Üldkoosolek teeb otsuseid hääleõiguslike liikmete ülepoolse häälteenamusega, välja arvatud Eesti Looduseuurijate Seltsi põhikirja muutmine ja kinnitamine, mis otsustatakse hääleõiguslike koosolijate vähemalt 2/3 häälteenamusega. Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine vajab vähemalt 100 hääleõigusliku liikme kohalolekut.
Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekut juhatab president, asepresident või presiidiumi liige, välja arvatud Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab üldkoosoleku poolt valitud Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi mittekuuluv liige.

Üldkoosolek

 • arutab ja kinnitab lahtisel hääletusel Eesti Looduseuurijate Seltsi põhikirja, selle muudatused ning allüksuste kodukorrad ja põhikirjad;
 • otsustab Eesti Looduseuurijate Seltsi põhilisi organisatsioonilisi aluseid ja tegevust puudutavaid küsimusi;
 • valib kinnisel hääletusel Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi liikmed, revisjonikomisjoni ja Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmed ning teatab allüksuste ja haruühingute esimeeste valimisest;
 • arutab läbi ja kinnitab Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ja revisjonikomisjoni poolt esitatud tööplaanid ning aruanded;
 • otsustab Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud küsimusi.

Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekul on õigus valida aupresident Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevuse juhtimisel eriti silma paistnud isikute hulgast. Aupresidendi staatus on eluaegne. Eesti Looduseuurijate Seltsi aupresident kuulub täiendavalt Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi koosseisu otsustava hääleõigusega.

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek seitsmeliikmelise presiidiumi, mis koosneb presidendist, kahest asepresidendist, sekretärist ja presiidiumi liikmetest. Presidendi või rohkem kui kahe presiidiumi liikme väljalangemisel toimuvad täiendavad valimised. Vajadusel võidakse presiidiumi valida täiendavaid liikmeid. Presiidium valitakse kinnisel hääletusel kolmeks aastaks koosolevate liikmete ülepoolse häälteenamusega au- ja tegevliikmete hulgast, kes viibivad koosolekul või on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi. Valimise tulemustest informeeritakse Eesti Teaduste Akadeemiat.

Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool liikmetest, nende seas president või asepresident. Presiidium otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Häälte poolekslangemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

Presiidium:

 • juhib Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevust Eesti Looduseuurijate Seltsi põhikirja, üldkoosoleku otsuste ja viimase poolt kinnitatud tööplaani alusel;
 • koostab Eesti Looduseuurijate Seltsi tööplaani, eelarve projekti ning tegevuse aruande ja esitab need kinnitamiseks Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekule.
 • esitab vajaduse korral ülevaateid Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevusest Eesti Teaduste Akadeemiale;
 • valitseb Eesti Looduseuurijate Seltsi materiaalseid ja rahalisi varasid;
 • otsustab Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu töösse puutuvaid küsimusi;
 • kutsub kokku üldkoosolekuid;
 • autasustab Eestui Looduseuurijate Seltsi au- ja tänukirjaga vastavalt kinnitatud põhimäärusele;
 • suunab oma otsusega trükkimisele Eesti Looduseuurijate Seltsi väljaannete käsikirju;
 • moodustab ja likvideerib Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksusi kui seltsi osi, kinnitab nende kodukorrad ja põhikirjad ning juhib ja koordineerib nende tegevust;
 • sõlmib lepinguid haruseltsidega;
 • moodustab vajaduse korral seltsi töö juhtimiseks ajutisi komisjone.

Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi liikmed jagavad omavahel tööülesanded vastavalt vajadusele. Tähtsamate küsimuste arutamiseks kutsutakse presiidiumi koosolekule kas Auliikmete kogu või Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuste ja revisjonikomisjoni esimehed ning haruseltside esindajad.
Eesti Looduseuurijate Seltsi presidendil (ja tema äraolekul asepresidentidel) on: 1) käskkirja õigus, 2) õigus sõlmida ja Eesti Looduseuurijate Seltsi nimel alla kirjutada Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevusse puutuvaile lepinguile ja kohustustele, 3) õigus esindada Eesti Looduseuurijate Seltsi Eesti Teaduste Akadeemias ja teistes asutustes, organisatsioonides ning kohtutes.

Eesti Looduseuurijate Seltsi teaduslikku tegevust ja asjaajamist korraldab koosseisuline teaduslik sekretär, kes kuulub täiendavalt presiidiumi koosseisu otsustava hääleõigusega.
Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksused (sektsioonid, komisjonid jms) ja haruseltsid valivad oma tegevuse juhtimiseks juhatused. Valimisest teatatakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumile.

Eesti LUSi presiidiumi koosseis:
President – dr Urmas Kõljalg
Asepresident – Toomas Kukk
Asepresident – Lennart Lennuk
Teadussekretär – Hannes Rohtsalu
Liikmed: dr Tiina Elvisto, dr Lauri Laanisto, dr Polina Degtjarenko, Madli Linder