Liikmed

Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmeskond koosneb tegevliikmetest, sealhulgas eluaegsetest, auliikmetest, usaldusmeestest ja toetajaliikmetest.

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliikmeks võib üldjuhul olla kõrgharidusega isik, kes tegutseb aktiivselt loodusteaduste alal, esitab oma töö tulemusi teaduslike ettekannetena, avaldab trükis teaduslikke töid, või kes oma tegevusega aitab oluliselt kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi ülesannete täitmisele.
Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliige valitakse kandidaadi kirjaliku sooviavalduse ja kahe tegevliikme soovitusel üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Tegevliikme kandidaadid tehakse teatavaks varasemal üldkoosolekul.
Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses. Liikmemaksu suurus on alates 2018. aastast:

tegevliikmed ja doktorandid 20 EUR

pensionärid ja üliõpilased 5 EUR

Erandjuhtudel ja arvestatavatel põhjustel võib Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidium üksikuid liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. Liikmemaksu tasumata jätmisel rohkem kui kolme aasta jooksul võib presiidium Eesti Looduseuurijate Seltsi liikme nimekirjast kustutada. Sellest teatatakse Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekul.

Eesti Looduseuurijate Seltsi eluaegseks liikmeks saab tegevliige, kellele Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidium annab selle staatuse üle 50 aasta Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmeks oleku aja eest või kes tasub parajasti kehtiva liikmemaksu kolmekümnekordses väärtuses.

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurijate Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. Auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmed moodustavad Auliikmete kogu. Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige valitakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ettepanekul kas presiidiumi, Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuse või vähemalt viie tegevliikme motiveeritud esitise põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel.

Eesti Looduseuurijate Seltsi au- ja tegevliikmetel on õigus valida ja olla valitud kõigisse Eesti Looduseuurijate Seltsi organeisse ning neil on otsustav hääleõigus Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekutel.

Eesti Looduseuurijate Seltsi usaldusmeheks võib olla vanusepiiranguta loodusehuviline, kes aitab kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi põhitegevusele. Usaldusmeestele antakse presiidiumi poolt
kinnitatud vormi kohane liikmepilet. Eesti Looduseuurijate Seltsi usaldusmeheks vastuvõtmine ja
usaldusmeeste nimekirjast kustutamine toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi otsusega Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuse ettepanekul.

Eesti Looduseuurijate Seltsi au- ja tegevliikmetel ning usaldusmeestel on õigus osa võtta kõigist Eesti Looduseuurijate Seltsi üritustest, avaldada oma kirjutisi Eesti Looduseuurijate Seltsi väljaannetes ja kasutada Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu selleks kinnitatud korra kohaselt. Usaldusmeestel on õigus saada konsultatsioone ja juhendmaterjale loodusvaatlusteks.

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliikmed ja usaldusmehed on kohustatud aktiivselt osa võtma Eesti Looduseuurijate Seltsi tööst ja täitma põhikirja nõudeid.

Eesti Looduseuurijate Seltsi toetajaliikmeks saab isik või organisatsioon, kes toetab Eesti Looduseuurijate Seltsi kas rahalise või materiaalse annetusega. Toetajaliikme staatus kehtib ühe aasta. Toetajaliikmete nimekiri avaldatakse Eesti Looduseuurijate Seltsi väljaannetes.

Eesti Looduseuurijate Seltsi liige võib igal ajal liikmeskonnast välja astuda, olles eelnevalt likvideerinud oma võlgnevused seltsi ees ning esitades kirjaliku avalduse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumile, kes sellest informeerib järgmist üldkoosolekut.