Põhikiri ja eetilise tegevuse põhimõtted

EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES

p õ h i k i r i

Vastu võetud Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi üldkoosolekul 28. novembril 1996. aastal. Muudetud üldkoosolekul 31. märtsil 2011. aastal.

I. Üldsätted

1. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures (edaspidi: Selts), asukohaga Tartus, Struve tn. 2 on loodusteadlasi ja teaduslikule uurimistööle aktiivselt kaasa aitavaid loodushuvilisi koondav mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides.

2. Seltsi põhiülesandeks on kaasa aidata Eesti looduse uurimisele ja kaitsmisele, süvendada kontakti ja koostööd loodusteaduste eri harude vahel, arendada teadusalaseid sidemeid Eesti ja välismaiste loodusteaduslike asutuste ning organisatsioonidega, populariseerida ja propageerida loodusteaduste saavutusi ja looduskaitse ideid, aktiivselt kaasa töötada loodusteaduste saavutuste rakendamisele Eesti kultuuri hüvanguks.

3. Oma eesmärgi täitmiseks Selts:
(1) koondab enda ümber loodusteadlasi ja loodusehuvilisi, kes soovivad Eesti Looduseuurijate Seltsi ülesannete täitmisele kaasa aidata;
(2) korraldab ja toetab loodusteaduslikke uurimistöid, ekspeditsioone ja ekskursioone;
(3) korraldab looduseuurijate päevi, konverentse, nõupidamisi, üldkoosolekuid, diskussioone, teaduslikke ja populaarteaduslikke ettekandekoosolekuid, näitusi jm.;
(4) avaldab üksikväljaannetena, seeriatena ja kogumikena teaduslikke ja populaarteaduslikke töid, tööjuhendeid ning muid trükiseid;
(5) loob ja arendab teadusalaseid sidemeid ning korraldab ettenähtud korras oma väljaannete vahetust profiilikohaste teadusasutuste ja organisatsioonidega kodu- ja välismaal;
(6) täiendab pidevalt oma raamatukogu eelarveliste ja erisummade arvel, väljaannete vahetuse ning annetuste teel;
(7) asutab oma ülesannete täitmiseks erialasektsioone, komisjone, haruseltse, töörühmi jt. allüksusi;
(8) võtab osa regionaalsete ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kongresside ja nõupidamiste tööst.

4. Seltsil on juriidilise isiku õigused.

5. Seltsil on embleem nimelühendiga «Eesti LUS», aukirjad ja rinnamärgid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks üldkoosoleku poolt kinnitatud põhimäärusega.

6. Seltsil on nurgatempel ja pitsat oma embleemi kujutisega ja pealkirjaga «Eesti Looduseuurijate Selts».

7. Seltsil puuduvad osakonnad Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seaduse mõttes.

II. Seltsi liikmeskond

8. Seltsi liikmeskond koosneb auliikmetest, tegevliikmetest (sealhulgas eluaegsetest), usaldusmeestest ja toetajaliikmetest.

9. Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. Auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmed moodustavad auliikmete kogu.

10. Seltsi tegevliikmeks võib üldjuhul olla kõrgharidusega isik, kes tegutseb aktiivselt loodusteaduste alal, esitab oma töö tulemusi teaduslike ettekannetena, avaldab trükis teaduslikke töid, või kes oma tegevusega aitab oluliselt kaasa Seltsi ülesannete täitmisele. Tegevliikmele antakse presiidiumi poolt kinnitatud vormi kohane liikmepilet.

11. Seltsi eluaegseks liikmeks saab tegevliige, kes tasub parajasti kehtiva liikmemaksu kolmekümnekordses väärtuses või kellele Seltsi presiidium annab selle staatuse üle 50 aasta Seltsi liikmeks oleku aja eest.

12. Seltsi usaldusmeheks võib olla vanusepiiranguta loodusehuviline, kes esitab Seltsile sooviavalduse ja aitab kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi põhitegevusele. Usaldusmeestele antakse presiidiumi poolt kinnitatud vormi kohane liikmepilet.

13. Seltsi toetajaliikmeks saab isik või organisatsioon, kes toetab Seltsi kas rahalise või materiaalse annetusega. Toetajaliikme staatus kehtib üks aasta. Toetajaliikmete nimekiri avaldatakse Seltsi väljaannetes.

14. Seltsi auliige valitakse Seltsi presiidiumi ettepanekul kas presiidiumi, Seltsi allüksuse või vähemalt viie tegevliikme motiveeritud esitise põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel.

15. Seltsi tegevliige valitakse kandidaadi kirjaliku sooviavalduse ja kahe tegevliikme soovitusel üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Tegevliikme kandidaadid tehakse teatavaks varasemal üldkoosolekul.

16. Seltsi usaldusmeheks vastuvõtmine ja usaldusmeeste nimekirjast kustutamine toimub Seltsi presiidiumi otsusega Seltsi allüksuse ettepanekul.

17. Seltsi au- ja tegevliikmetel on õigus valida ja olla valitud kõigisse Seltsi organeisse, samuti on neil hääleõigus Seltsi üldkoosolekutel.

18. Seltsi au- ja tegevliikmetel ning usaldusmeestel on õigus osa võtta kõigist Seltsi üritustest, avaldada oma kirjutisi Seltsi väljaannetes ja kasutada Seltsi raamatukogu selleks kinnitatud korra kohaselt. Usaldusmeestel on õigus saada konsultatsioone ja juhendmaterjale loodusvaatlusteks.

19. Seltsi tegevliikmed ja usaldusmehed on kohustatud aktiivselt osa võtma Seltsi tööst ja täitma põhikirja nõudeid.

20. Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses. Erandjuhtudel ja arvestatavatel põhjustel võib Seltsi presiidium üksikuid liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada.

20. Liikmemaksu tasumata jätmisel rohkem kui kolme aasta jooksul võib presiidium Seltsi liikme kustutada nimekirjast. Sellest teatatakse Seltsi üldkoosolekul.

21. Seltsi liige võib igal ajal liikmeskonnast välja astuda, esitades kirjaliku avalduse Seltsi presiidiumile, kes sellest informeerib järgmist üldkoosolekut.

22. Liikmed võib Seltsist välja arvata Seltsi põhikirja rikkumise või Seltsi liikmele vääritu tegevuse pärast. Liikmete väljaheitmine toimub presiidiumi või vähemalt kümne tegevliikme kirjaliku motiveeritud ettepaneku põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel.

23. Suhted haruühingutega korraldatakse vastastikuste otsuste ja lepingutega.

III. Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevuse juhtimine

24. Seltsi juhtimise organeiks on Seltsi üldkoosolek ja viimase poolt valitud juhatus, mida Seltsis nimetatakse Presiidiumiks.

25. Eesti Looduseuurijate Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

26. Üldkoosolekuid kutsub kokku presiidium vastavalt vajadusele oma algatusel või revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 tegevliikmete nõudmisel. Üldkoosoleku kokkukutsumise nõue revisjonikomisjoni või 1/10 tegevliikmete poolt esitatakse kirjalikult, kus näidatakse ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele ette teatada vähemalt 7 päeva, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teate võib avaldada Seltsi interneti kodulehel või saata liikmetele elektrooniliselt.

27. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt 1/20 Seltsi hääleõiguslikest liikmetest. Au- ja tegevliikmete valimisel kvooruminõuet ei rakendata. Juhul, kui üldkoosolekul on koos vähem kui 1/20 Seltsi hääleõiguslikest liikmetest, kutsub Presiidium mitte varem kui kahe nädala pärast kokku uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma juhul, kui seal on esindatud vähemalt 10 Seltsi liiget.

28. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Seltsi põhikirja muutmise ja kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine vajab vähemalt 1/5 hääleõiguslike liikmete osalemist üldkoosolekul.

29. Igal Seltsi au- ja tegevliikmel on üks hääl.

30. Seltsi üldkoosolekut juhatab president, asepresident või presiidiumi liige, välja arvatud Seltsi presiidiumi ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab üldkoosoleku poolt valitud Seltsi presiidiumi mittekuuluv liige.

31. Üldkoosolek
(1) arutab ning kinnitab lahtisel hääletusel Seltsi põhikirja ja selle muudatused ning allüksuste kodukorrad ja põhikirjad;
(2) otsustab Seltsi põhilisi organisatsioonilisi aluseid ja tegevust puudutavaid küsimusi;
(3) valib kinnisel hääletusel Seltsi presiidiumi liikmed, revisjonikomisjoni ja Seltsi liikmed ning teatab allüksuste ja haruühingute esimeeste valimisest.
(4) arutab läbi ja kinnitab Seltsi presiidiumi ja revisjonikomisjoni poolt esitatud tööplaanid ning aruanded;
(5) otsustab Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud küsimusi;

(6) kutsub vajaduse korral presiidiumi liikme(d) tagasi.

32. Seltsi tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek presiidiumi liikmeteks presidendi, kaks asepresidenti ja kolm presiidiumi liiget. Vajadusel võidakse presiidiumi valida täiendavaid liikmeid. Presiidium valitakse kinnisel hääletusel kolmeks aastaks üldkoosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamusega au- ja tegevliikmete hulgast, kes viibivad koosolekul või on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks Seltsi presiidiumi. Presidendi või rohkem kui kahe presiidiumi liikme väljalangemisel toimuvad erakorralised valimised.
Valimise tulemustest informeeritakse Eesti Teaduste Akadeemiat.

33. Seltsi üldkoosolekul on õigus valida aupresident Seltsi tegevuse juhtimisel eriti silma paistnud isikute hulgast. Aupresident kuulub täiendavalt Seltsi presiidiumi koosseisu.

34. Seltsi presiidiumi koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest, nende seas president või asepresident. Presiidium otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Häälte võrdsustumisel on otsuse vastuvõtmisel otsustav koosoleku juhataja hääl.

35. Presiidium
(1) juhib Seltsi tegevust Seltsi põhikirja, üldkoosoleku otsuste ja viimase poolt kinnitatud tööplaani alusel;
(2) koostab Seltsi tööplaani, eelarve projekti ning tegevuse aruande ja esitab need kinnitamiseks Seltsi üldkoosolekule.
(3) esitab vajaduse korral ülevaateid Seltsi tegevusest Eesti Teaduste Akadeemiale;
(4) valitseb Seltsi materiaalseid ja rahalisi varasid;
(5) otsustab Seltsi raamatukogu töösse puutuvaid küsimusi;
(6) kutsub kokku üldkoosolekuid;
(7) autasustab Seltsi au- ja tänukirjaga vastavalt kinnitatud põhimäärusele;
(8) suunab oma otsusega trükkimisele Seltsi väljaannete käsikirju;

(9) moodustab ja likvideerib Seltsi töö korraldamiseks allüksusi kui mittejuriidilisi isikuid,

kinnitab nende kodukorrad ja sätestab nende õigused ja kohustused kinnitatud põhimäärustes,

juhib, korraldab ja koordineerib nende tegevust ning kinnitab nende juhatused.

36. Seltsi presiidiumi liikmed jagavad omavahel tööülesanded vastavalt vajadusele. Tähtsamate küsimuste arutamiseks kutsutakse presiidiumi koosolekule kas auliikmete kogu või Seltsi allüksuste ja revisjonikomisjoni esimehed ning haruseltside esindajad või teised isikud, keda presiidium peab vajalikuks.

Revisjonikomisjoni liikmetel ja allüksuste juhatuste liikmetel on alati õigus presiidiumi koosolekul osaleda.

37. Seltsi presidendil ja kummalgi asepresidendil on:

1) käskkirja andmise õigus,

2) õigus ainuisikuliselt esindada ja teha tehinguid ning Seltsi nimel alla kirjutada Seltsi tegevusega seotud lepingutele ja kohustustele,

3) õigus ainuisikuliselt esindada Seltsi Eesti Teaduste Akadeemias ja teistes asutustes, organisatsioonides ning kohtutes. Samad õigused on teistel presiidiumi liikmetel ühiselt.

Presiidium võib volitada Seltsi liikmeid Seltsi esindama.

38. Seltsi tegevust ja asjaajamist korraldab koosseisuline teadussekretär, kes kuulub presiidiumi koosseisu.

39. Seltsi allüksused valivad oma tegevuse juhtimiseks juhatused. Valimisest teatatakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumile ja üldkoosolekule.

IV. Seltsi varalised vahendid

40. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse üksnes Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

41. Seltsil on kinnistu Tartus, Struve tn. 2, mille haldamist ja kasutamist juhib presiidium.

42. Seltsile kuulub loodusteaduslik raamatukogu, mille tegevust korraldab raamatukogukomisjon.

43. Seltsile kuulub tema tööks vajalik põhivara ja muud vahendid.

V. Seltsi tegevuse revideerimine ja aruandlus

44. Seltsi teadusliku ja finants-majandusliku tegevuse revideerimiseks valib Seltsi üldkoosolek tegevliikmete hulgast kinnisel hääletusel lihthäälteenamusega kolmeks aastaks revisjonikomisjoni koosseisus: esimees, kaks esimehe asetäitjat ja kaks liiget. Revisjonikomisjonis ei tohi olla Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi liikmeid ega koosseisulisi töötajaid.

45. Revisjonikomisjon revideerib Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevust mitte harvemini kui kord aastas ja esitab tulemused üldkoosolekule.

46. Pärast majandusaasta lõppu koostab presiidium majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik presiidiumi liikmed.

VI. Seltsi põhikirja kinnitamine ja tegevuse lõpetamine

47. Seltsi põhikirja ja selle muudatused võtab üldkoosolek vastu lahtisel hääletusel, silmas pidades käesoleva põhikirja p. 28 nõudeid ja need jõustuvad vastuvõtmise kuupäevast alates. Põhikirja kinnitamine või muutmine peab olema märgitud üldkoosoleku päevakorras. Põhikiri registreeritakse vastavalt kehtivale korrale ja muudatused jõustuvad registrisse kandmisest.

48. Seltsi tegevus võidakse lõpetada Seltsi üldkoosoleku otsusel kinnisel hääletusel juhindudes käesoleva põhikirja p. 28 nõuetest. Lõpetamise ettepaneku võib teha Seltsi presiidium, Seltsi revisjonikomisjon või 1/8 seltsi tegevliikmetest. Ettepanek peab olema motiveeritud ja esitatud kirjalikult. Küsimuse arutamine peab olema märgitud üldkoosoleku päevakorras.

49. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse tema varad üldkoosoleku otsusega üle samalaadsete eesmärkidega Eesti Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Eetilise tegevuse põhimõtted

Aluseks on Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus

vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.
Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures lähtub oma tegevuses alljärgnevatest eetilise tegevuse põhimõtetest.
 
Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures on selge ja arusaadav missioon: kaasa aidata Eesti looduse uurimisele ja kaitsmisele, süvendada kontakti ja koostööd loodusteaduste eri harude vahel, arendada teadusalaseid sidemeid Eesti ja välismaiste loodusteaduslike asutuste ning organisatsioonidega, populariseerida ja propageerida loodusteaduste saavutusi ja looduskaitse ideid, aktiivselt kaasa töötada loodusteaduste saavutuste rakendamisele Eesti kultuuri hüvanguks.
Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.